Geotechnika jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię itd.

W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy:

  • badania wstępne,
  • badania w fazie wykonywania budowli,
  • kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli.

Nasza firma zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z geotechniką:

  • opinie geotechniczne
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego (dokumentacje geotechniczne) ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, marketów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego i innych,
  • badania geotechniczne z wykorzystaniem metod geofizycznych: georadaru, badań elektrooporowych,
  • projekty geotechniczne,
  • oceny stateczności skarp i zboczy,1odbiory wykopów fundamentowych,
  • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych.