Geotechnika jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię itd.

W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy:

 • badania wstępne,
 • badania w fazie wykonywania budowli,
 • kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli.

Prace dokumentacyjne związane z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych realizujemy w formie trzech dokumentów:

 • opinii geotechnicznej
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • projektu geotechnicznego

Zakres prac zależy od stopnia skomplikowania warunków gruntowo – wodnych oraz konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Wykonywana jest dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego jest wykonywana zgodnie z obowiązującą w Polsce Normą Eurokod 7. Zawiera  charakterystykę wykonanych polowych i laboratoryjnych badań gruntów i wód, ich wyniki i interpretację. Przedstawia model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy. Dokumentację sporządza się dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej.

Projekt geotechniczny wykonujemy we współpracy z Projektantami zgodnie z obowiązującą Normą Eurokod 7. Poza elementami zawartymi w dokumentacji badań podłoża gruntowego powinien zawierać m.in.:

 • prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie;
 • określenie oddziaływań od gruntu;
 • obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności;
 • specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Projektowanie i wykonywanie robót geologicznych na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463].

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia  wykonujemy m. in. dla:

 • obiektów mieszkalnych: przydomowe oczyszczalnie ścieków, budownictwo jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe itp.
 • obiektów przemysłowych i handlowych: hale magazynowe, centra handlowe, budynki usługowe itp.
 • użyteczności publicznej: szkoły, urzędy, kościoły, hale sportowe itp.
 • infrastruktury drogowej i kolejowej: drogi, mosty, wiadukty, tory kolejowe, sieci kanalizacyjne itp.
 • specjalnych: elektrownie wiatrowe, lądowiska, rurociągi itp.

Geologia inżynierska – dział geologii, wydzielony jako samodzielna nauka w latach 20. XX w. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Jest ona dziedziną międzydyscyplinarną, która w praktyce wiąże takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, geotechnika, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana, geomorfologia, geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych.

Geologia inżynierska określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Głównym przedmiotem badań geologii inżynierskiej w Polsce są osady czwartorzędowe, ponieważ grunty tego wieku pokrywają ok. 80% powierzchni Polski. W przeważajacej części są to osady polodowcowe (gliny morenowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe) oraz zastoiskowe (pyły, gliny pylaste, iły) poza tym osady rzeczne (piaski facji korytowej, mady), osady eoliczne (piaski wydmowe, lessy) oraz osady organiczne (torfy, namuły, gytie). Poza osadami czwartorzędowymi ze względu na specyficzne właściwości dużą wagę przywiązuje się do dokładnego rozpoznania położenia oraz właściwości iłów trzeciorzędowych facji poznańskiej.

Nasza firma na potrzeby związane z geologią inżynierską wykonuje:

 • projekty robót geologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463] Dokumentację Geologiczno-Inżynierską sporządza się przy stwierdzeniu złożonych warunków gruntowo-wodnych dla obiektów zaliczonych do drugiej oraz wszystkich obiektów z trzeciej kategorii geotechnicznej. Każda z wykonywanych dokumentacji poprzedzona jest opracowanym przez nas projektem robót geologicznych. Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno – inżynierska zatwierdzane są we właściwym organie administracji geologicznej.

Do w/w kategorii zalicza się m.in.:

 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • obiekty energetyki
 • rafinerie, zakłady chemiczne,
 • zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m,
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
 • obiekty infrastruktury krytycznej,
 • obiekty zabytkowe i monumentalne

Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszystkie potrzebne normy oraz wymagania zawarte  w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. Dodatkowo projekty robót geologicznych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, natomiast dokumentacje geologiczno-inżynierskie są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych. Interesuje się ich pochodzeniem, rozmieszczeniem, dynamika, ustrojem, bada ich zasoby i właściwości fizyczne i chemiczne. Odrębny kierunek badań reprezentuje ściśle związana z gospodarką hydrogeologia stosowana, zajmująca się metodyką poszukiwania i obliczania zasobów wód podziemnych, metodami odwodnienia kopalń, tuneli i wykopów budowlanych, sposobami regulacji poziomów wód gruntowych oraz rekultywacją i oczyszczaniem zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i prognozowaniem migracji zanieczyszczeń w zbiornikach wód podziemnych oraz oszacowania ich podatności na zanieczyszczenia.

Nasza firma na potrzeby związane z hydrogeologią wykonuje:

 • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
 • projekty robót geologicznych,
 • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni),
 • projektowanie pionowych, gruntowych wymienników ciepła (pomp ciepła),
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
 • oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia,
 • operaty wodno prawne,
 • projektowanie i instalacja piezometrów.

Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszystkie potrzebne normy oraz wymagania zawarte w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. Dodatkowo projekty robót geologicznych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, natomiast dokumentacje hydrogeologiczne są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Geologia złożowa to dział geologii zajmujący się wyszukiwaniem, badaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych, których eksploatacja ma sens ekonomiczny. Jako samodzielna nauka powstała z końcem XIX wieku w wyniku badań A. Groddecka i A.W. Stelznera. Geologia złóż klasyfikuje złoża pod względem rozpoznania i użyteczności a także ze względu na miejsce powstania złoża.

Nasza firma zajmuje się w dziedzinie geologii złóż następującymi zagadnieniami:

 • projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa naturalnego,
 • dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego,
 • przygotowywanie w imieniu Przedsiębiorcy wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż kruszywa naturalnego.

Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Bazując na doświadczeniu naszego zespołu w zakresie ochrony środowiska wykonujemy:

 • projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń,
 • wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 • opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
 • ekofizjografie,
 • programy ochrony środowiska,
 • raporty środowiskowe,
 • wykonywanie planów gospodarki odpadami.

Zakres robót terenowych (wiercenia sozologiczne, pobór próbek gruntu) oraz prac laboratoryjnych zależy od wielu czynników m.in. od rodzaju inwestycji i dotychczasowego użytkowania terenu.

Pobór próbek gruntu i wody gruntowej oraz ich transport jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zakres badanych związków chemicznych dostosowujemy do potrzeb indywidualnych naszych klientów. Podstawowe badania obejmują metale ciężkie, sumy olei mineralnych oraz sumy benzyn.

Badania określające zawartość związków chemicznych w gruncie i wodzie gruntowej wykonuje akredytowane laboratorium.

Nasze opracowania są wykonywane ze szczególną starannością, wykonane badania laboratoryjne są analizowane w oparciu o obowiązujące normy i rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, Państwowego Instytutu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Środowiska.

Ocenę stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego wykonuje się:

 • dla określenia wpływu istniejącej infrastruktury na środowisko gruntowo-wodne;
 • przed podjęciem decyzji o kupnie nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane, położonej na terenach poprzemysłowych;
 • dla inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo – wodne w (np. składowiska odpadów i stacje paliw);
 • przy prowadzeniu rekultywacji gruntów.

Koszty wykonania takiego opracowania jest ustalany indywidualnie i zależy od zakresu prac terenowych i laboratoryjnych. Uzyskanie szczegółowej informacji dotyczącej cen naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie ofertowe.

Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszystkie potrzebne normy oraz wymagania zawarte w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.

Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania. Pompy ciepła nadają się do nowych lub remontowanych domów!

Pompa-woda

Rodzaj zezwoleń na budowę pompy ciepła zależy od źródła ciepła. Jeżeli źródłem tym ma być grunt, a odbiór ciepła z gruntu ma się odbywać za pośrednictwem czynnika chłodniczego, zgłoszenia staroście jako organowi administracji geologicznej wymaga projekt robót geologicznych. Jeżeli odebranie ciepła ma następować bezpośrednio z wody gruntowej wymagane jest nadto pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego. Jeżeli projekt zakłada wykonanie obudowy ujęcia wody, wymagane jest również zgłoszenie zamiaru wykonania takich robót budowlanych

Pobieranie ciepła z gruntu:

By wykonać odwiert do zasilania pompy ciepła należy:

1. Opracowanie projektu robót geologicznych

Opracować dokument o nazwie: „Projekt robót geologicznych w związku z budową instalacji do wykorzystania ciepła ziemi”. Wykonywany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie projektów robót geologicznych. Projekt podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji, to jest wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) lub staroście. Do wykonania wierceń można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od złożenia projektu organ ten nie wniesie sprzeciwu.

Sprzeciw organu administracji geologicznej może wynikać z następujących przyczyn:

– projekt, który został zgłoszony nie odpowiada wymaganiom przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

–   roboty geologiczne zostały zaprojektowane w:

 • obrębie obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych i występuje zagrożenie, że wpłynie to negatywnie na jakość ujmowanych wód,
 • obrębie obszarów górniczych wyznaczonych w koncesjach na wydobywanie wód leczniczych, występujących wspólnie z wodami podziemnymi oraz w obszarze koncesji na wydobywanie torfów leczniczych.

Praktycznie oznacza to, że dobrze wykonany projekt, który bierze pod uwagę w/w czynniki, nie jest oprotestowany i jest podstawą wykonywania robót wiertniczych.

2. Roboty wiertnicze – realizacja projektu

Zamiar rozpoczęcia robót wiertniczych powinien zostać zgłoszony właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia prac. Zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej na 2 tygodnie przed palowanym terminem rozpoczęcia wierceń.

Prace mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami geologicznymi, natomiast nadzór nad pracami mogą sprawować osoby posiadające potwierdzone uprawnieniami kategorii IV lub V.

3. Dokumentacja prac geologicznych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określania przypadków, w których konieczne jest sporządzenie innej dokumentacji geologicznej  -wyniki prac wiertniczych i badań w otworze przedstawia się w dokumencie zatytułowanym „Dokumentacja prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi”.

Dokumentacja obejmuje omówienie i podsumowanie wykonanych prac oraz badań. Jest ona sporządzana najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac geologicznych, a następnie w 3 egzemplarzach przekazywana właściwemu organowi administracji geologicznej, do którego zgłaszany był projekt robót geologicznych. Dokumentacja stanowi jedynie zgłoszenie wykonanych prac do celów ewidencyjnych i jako taka nie podlega zatwierdzeniu.

Załącznikiem do dokumentacji prac geologicznych jest operat geodezyjny. Operat obejmuje inwentaryzację geodezyjną wykonanych otworów za pomocą niwelacji technicznej dowiązanych do reperu zastabilizowanego na badanym terenie.

Ustawa Prawo Wodne

Projektowanie i wykonywanie instalacji dolnych źródeł ciepła w otworach wiertniczych nie podlega przepisom Ustawy Prawo Wodne. Przepisy wspomnianej ustawy mogą działać jedynie w przypadku istnienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych, jeżeli w decyzji o ustanowieniu strefy umieszczono zakaz wykonywania odwiertów ze względu na możliwość zanieczyszczenia tych wód.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

Zagrożenia dla środowiska, w szczególności dla wód podziemnych, jest teoretycznie możliwe na etapie wykonywania odwiertów, a praktycznie niemożliwe na etapie eksploatacji systemu, ponieważ wymiennik jest umieszczony w masie betonitowo – cementowej wypełniającej otwór.

Ustawa Prawo Budowlane

W przypadku wymienników dolnych źródeł ciepła umieszczonych w wypełnionym otworze wiertniczym nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Ograniczenia w budowie instalacji wykorzystujących dolne źródła ciepła mogą być zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Pobieranie ciepła z wody:

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne obiekty służące do ujmowania wód podziemnych, jako urządzenia służące korzystaniu z zasobów wodnych, posiadają status “urządzeń wodnych”. Wykonanie takich urządzeń, stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo wodne, wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Zwolnienie z takiego obowiązku wykonywania urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m nie ma zastosowania.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę podlega prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych. Wykonywanie tych robót podlega jednakże obowiązkowi zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 2).

Nasza firma na potrzeby związane z pompami ciepła wykonuje:

 • projektowanie instalacji w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • wykonywanie projektów robót geologicznych,
 • wykonywanie dokumentacji powykonawczych.

Sonda rdzeniowa RKS jest urządzeniem służącym do pobierania próbek gruntu w celach badawczych dla ustalenia parametrów geotechnicznych oraz stopnia kontaminacji. Bardzo dobrze sprawdza się przy badaniach gruntów antropogenicznych np. na zwałowiskach lub składowiskach. Głębokość sondowania jest uzależniona od głębokości występowania wody gruntowej i wynosi maksymalnie do 4 m poniżej zwierciadła wody. Dzięki niewielkim gabarytom sondowanie można wykonywać w trudno dostępnych miejscach tj. teren podmokły, mocno nachylone zbocza, teren zabudowany, wnętrza budynków.


Dane techniczne:

Sonda rdzeniowa:

 • średnice zewnętrzne ∅ 36 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm
 • długość rdzenia 1 lub 2 m, cała sonda + 173 mm
 • wymienny nóż wzmocniony, hartowany, wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej
 • urywak rdzenia ze stali lub PCV
 • głowica spawana z fazowaną górną krawędzią
 • zwornik M22

Żerdzie:

 • ∅ 36 mm, długość 1 m, zwornik M22
 • pełne lub drążone
 • podziałka co 10 cm

Adapter:

 • Cobra TT – trzon H 32x 160 mm, zwornik M22

Proces pobierania próbek przy użyciu zestawu sondowań rdzeniowych RKS przy użyciu młota udarowego Cobra TTSonda Dynamiczna Lekka (in. sonda wbijana, sonda stożkowa, penetrometr ręczny) przeznaczona jest do wyznaczania zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych. Sondowanie dynamiczne polega na badaniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej wbijanej przy użyciu młota o wadze 10 kg, przeznaczonego do badania zagęszczenia gruntu do głębokości do 10 m p.p.t.


ZASTOSOWANIE:

 • Sondowania lekkie typu DPL [obciążnik 10 kg] – zakres do 10 m p.p.t.
 • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
 • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

 • PN-BN-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe.
 • PN-EN ISO 22476-2:2005 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne
 • ENV 1997-3:2000 – Eurocode 7. Geeotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing.
 • PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7] – Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
Posiadamy świdry kute wytwarzane ręcznie z materiałów o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne dzięki czemu doskonale sprawdzą się podczas ręcznego wiercenia w trudnych warunkach geologicznych.

Nasz zestaw składa się z różnego rodzaju świdrów, dostosowanych do gruntów o zróżnicowanej genezie. Duży zakres średnic dla poszczególnych modeli pozwala na dostosowanie zestawu do potrzeb Klienta.

W przypadku nawiercenia zwierciadła wód gruntowych istnieje możliwość odcięcia poziomu wodonośnego za pomocą rur osłonowych.


W skład naszego zestawu wchodzą:

 • Świder okienkowy – średnica: Ø 65 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,4 m)
 • Świder rurowy dwunożowy – średnica: Ø 70 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,5 m)
 • Świder spiralny dwuzwojowy – średnica: Ø 42 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,45 m)
 • Świder rurowo – okienkowy – średnica: Ø 65 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,4 m)
 • Świder spiralny jednozwojowy – średnica: Ø 45 -64 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,5 m)

Część robocza połączona jest z prętem o przekroju kwadratowym 16 mm, zakończonym zwornikiem 3/4″

Kieszonkowy penetrometr wciskowy wykorzystywany jest do oceny wytrzymałości gruntów spoistych na ściskanie w stanie jednoosiowego naprężenia. Jego zalety to:

 • szybkie i dokładne badanie wytrzymałości gruntu na ściskanie jednoosiowe
 • możliwość stosowania w warunkach polowych do badań ścian i dna wykopu
 • możliwość stosowania w warunkach laboratoryjnych do pomiaru powierzchni próbek typu NNS

 

SONY DSC

Zakres pomiarowy:

 • 0 – 4,5 kg/cm² – wersja z pieniem metalowym lub aluminiowym
 • Zakres pomiarowy: 0-4,5kg/cm² [441kPa]
 • Podziałka na skali pomiarowej: 0,250kg/cm²
 • Dokładność odczytu: 0,125kg/cm²
 • Średnica stopy: Ø6,35mm
Posiadamy cyfrowy dalmierz laserowy PLR 50. Jego cechy to:

 • Precyzyjne i niezawodne pomiary dzięki technologii laserowej
 • Pomiar w zasięgu do 50 m
 • Łatwe i precyzyjne pomiary długości, powierzchni i kubatur oraz pomiary pośrednie
 • Pomiar od przedniej i tylnej krawędzi
 • Trzpień do pomiaru z narożników i krawędzi
 • Libella
 • Duży wyświetlacz