Baza wiedzy

Posiadamy cyfrowy dalmierz laserowy PLR 50. Jego cechy to:

 • Precyzyjne i niezawodne pomiary dzięki technologii laserowej
 • Pomiar w zasięgu do 50 m
 • Łatwe i precyzyjne pomiary długości, powierzchni i kubatur oraz pomiary pośrednie
 • Pomiar od przedniej i tylnej krawędzi
 • Trzpień do pomiaru z narożników i krawędzi
 • Libella
 • Duży wyświetlacz


Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Sposoby ochrony środowiska:

 • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
 • utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
 • recykling

Nasza firma zajmuje się:

 • projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń,
 • wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 • opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
 • ekofizjografie,
 • programy ochrony środowiska,
 • raporty środowiskowe,
 • wykonywanie planów gospodarki odpadami.

Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania. Pompy ciepła nadają się do nowych lub remontowanych domów!

Pompa-woda

Nasza firma zajmuje się w tym kierunku:

 • projektowanie instalacji w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • wykonywanie projektów robót geologicznych,
 • wykonywanie dokumentacji podwykonawczych.

Kieszonkowy penetrometr wciskowy wykorzystywany jest do oceny wytrzymałości gruntów spoistych na ściskanie w stanie jednoosiowego naprężenia. Jego zalety to:

 • szybkie i dokładne badanie wytrzymałości gruntu na ściskanie jednoosiowe
 • możliwość stosowania w warunkach polowych do badań ścian i dna wykopu
 • możliwość stosowania w warunkach laboratoryjnych do pomiaru powierzchni próbek typu NNS

 

SONY DSC

Zakres pomiarowy:

 • 0 – 4,5 kg/cm² – wersja z pieniem metalowym lub aluminiowym
 • Zakres pomiarowy: 0-4,5kg/cm² [441kPa]
 • Podziałka na skali pomiarowej: 0,250kg/cm²
 • Dokładność odczytu: 0,125kg/cm²
 • Średnica stopy: Ø6,35mm

Posiadamy świdry kute wytwarzane ręcznie z materiałów o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne dzięki czemu doskonale sprawdzą się podczas ręcznego wiercenia w trudnych warunkach geologicznych.

Nasz zestaw składa się z różnego rodzaju świdrów, dostosowanych do gruntów o zróżnicowanej genezie. Duży zakres średnic dla poszczególnych modeli pozwala na dostosowanie zestawu do potrzeb Klienta.

W przypadku nawiercenia zwierciadła wód gruntowych istnieje możliwość odcięcia poziomu wodonośnego za pomocą rur osłonowych.


W skład naszego zestawu wchodzą:

 • Świder okienkowy – średnica: Ø 65 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,4 m)
 • Świder rurowy dwunożowy – średnica: Ø 70 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,5 m)
 • Świder spiralny dwuzwojowy – średnica: Ø 42 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,45 m)
 • Świder rurowo – okienkowy – średnica: Ø 65 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,4 m)
 • Świder spiralny jednozwojowy – średnica: Ø 45 -64 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,5 m)

Część robocza połączona jest z prętem o przekroju kwadratowym 16 mm, zakończonym zwornikiem 3/4″

 

Sonda Dynamiczna Lekka (in. sonda wbijana, sonda stożkowa, penetrometr ręczny) przeznaczona jest do wyznaczania zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych. Sondowanie dynamiczne polega na badaniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej wbijanej przy użyciu młota o wadze 10 kg, przeznaczonego do badania zagęszczenia gruntu do głębokości do 10 m p.p.t.


ZASTOSOWANIE:

 • Sondowania lekkie typu DPL [obciążnik 10 kg] – zakres do 10 m p.p.t.
 • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
 • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

 • PN-BN-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe.
 • PN-EN ISO 22476-2:2005 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne
 • ENV 1997-3:2000 – Eurocode 7. Geeotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing.
 • PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7] – Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

Sonda rdzeniowa RKS jest urządzeniem służącym do pobierania próbek gruntu w celach badawczych dla ustalenia parametrów geotechnicznych oraz stopnia kontaminacji. Bardzo dobrze sprawdza się przy badaniach gruntów antropogenicznych np. na zwałowiskach lub składowiskach. Głębokość sondowania jest uzależniona od głębokości występowania wody gruntowej i wynosi maksymalnie do 4 m poniżej zwierciadła wody. Dzięki niewielkim gabarytom sondowanie można wykonywać w trudno dostępnych miejscach tj. teren podmokły, mocno nachylone zbocza, teren zabudowany, wnętrza budynków.


Dane techniczne:

Sonda rdzeniowa:

 • średnice zewnętrzne ∅ 36 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm
 • długość rdzenia 1 lub 2 m, cała sonda + 173 mm
 • wymienny nóż wzmocniony, hartowany, wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej
 • urywak rdzenia ze stali lub PCV
 • głowica spawana z fazowaną górną krawędzią
 • zwornik M22

Żerdzie:

 • ∅ 36 mm, długość 1 m, zwornik M22
 • pełne lub drążone
 • podziałka co 10 cm

Adapter:

 • Cobra TT – trzon H 32x 160 mm, zwornik M22

Proces pobierania próbek przy użyciu zestawu sondowań rdzeniowych RKS przy użyciu młota udarowego Cobra TT


Geologia złożowa to dział geologii zajmujący się wyszukiwaniem, badaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych, których eksploatacja ma sens ekonomiczny. Jako samodzielna nauka powstała z końcem XIX wieku w wyniku badań A. Groddecka i A.W. Stelznera. Geologia złóż klasyfikuje złoża pod względem rozpoznania i użyteczności a także ze względu na miejsce powstania złoża.

Nasza firma zajmuje się w dziedzinie geologii złóż następującymi zagadnieniami:

 • projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa naturalnego,
 • dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego,
 • przygotowywanie w imieniu Przedsiębiorcy wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż kruszywa naturalnego.

Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych. Interesuje się ich pochodzeniem, rozmieszczeniem, dynamika, ustrojem, bada ich zasoby i właściwości fizyczne i chemiczne. Odrębny kierunek badań reprezentuje ściśle związana z gospodarką hydrogeologia stosowana, zajmująca się metodyką poszukiwania i obliczania zasobów wód podziemnych, metodami odwodnienia kopalń, tuneli i wykopów budowlanych, sposobami regulacji poziomów wód gruntowych oraz rekultywacją i oczyszczaniem zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i prognozowaniem migracji zanieczyszczeń w zbiornikach wód podziemnych oraz oszacowania ich podatności na zanieczyszczenia.

Nasza firma zajmuje się w dziedzinie hydrogeologi:

 • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
 • projekty robót geologicznych,
 • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni),
 • projektowanie pionowych, gruntowych wymienników ciepła (pomp ciepła),
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
 • oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia,
 • operaty wodno prawne,
 • projektowanie i instalacja piezometrów.

250px-Kołobrzeg_-_wiercenia_geologiczneGeologia inżynierska – dział geologii, wydzielony jako samodzielna nauka w latach 20. XX w. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Jest ona dziedziną międzydyscyplinarną, która w praktyce wiąże takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, geotechnika, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana, geomorfologia, geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych.

Geologia inżynierska określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Głównym przedmiotem badań geologii inżynierskiej w Polsce są osady czwartorzędowe, ponieważ grunty tego wieku pokrywają ok. 80% powierzchni Polski. W przeważajacej części są to osady polodowcowe (gliny morenowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe) oraz zastoiskowe (pyły, gliny pylaste, iły) poza tym osady rzeczne (piaski facji korytowej, mady), osady eoliczne (piaski wydmowe, lessy) oraz osady organiczne (torfy, namuły, gytie). Poza osadami czwartorzędowymi ze względu na specyficzne właściwości dużą wagę przywiązuje się do dokładnego rozpoznania położenia oraz właściwości iłów trzeciorzędowych facji poznańskiej.

Badania i studia geologiczno-inżynierskie są prowadzone dla potrzeb projektów:

 • budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego,
 • infrastruktury publicznej i przemysłowej (oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, wodociągi, gazociągi, ropociągi, systemy kanalizacyjne, tunele (kolejowe i drogowe), kanały, zapory, linie kolejowe, linie metra, drogi, mosty, lotniska, porty, bazy i obiekty wojskowe itp.),
 • kopalni z towarzyszącą infrastrukturą,
 • rezerwatów i programów ochrony środowiska,
 • inżynierii wybrzeża, zabezpieczeń stabilności klifów i nabrzeży,
 • platform wiertniczych, rurociągów podmorskich, kabli podmorskich itp.

Nasza firma zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z geologią inżynierską:

 • projekty robót geologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.

Geotechnika jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię itd.

W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy:

 • badania wstępne,
 • badania w fazie wykonywania budowli,
 • kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli.

Nasza firma zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z geotechniką:

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego (dokumentacje geotechniczne) ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, marketów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego i innych,
 • badania geotechniczne z wykorzystaniem metod geofizycznych: georadaru, badań elektrooporowych,
 • projekty geotechniczne,
 • oceny stateczności skarp i zboczy,1odbiory wykopów fundamentowych,
 • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych.
stat4u