1. Geologia

Geologia złożowa

Geologia złożowa to dział geologii zajmujący się wyszukiwaniem, badaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych, których eksploatacja ma sens ekonomiczny. Jako samodzielna nauka powstała z końcem XIX wieku w wyniku badań A. Groddecka i A.W. Stelznera. Geologia złóż klasyfikuje złoża pod względem rozpoznania i użyteczności a także ze względu na miejsce powstania złoża.

Nasza firma zajmuje się w dziedzinie geologii złóż następującymi zagadnieniami:

 • projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa naturalnego,
 • dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego,
 • przygotowywanie w imieniu Przedsiębiorcy wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż kruszywa naturalnego.
Autor |sierpień 19th, 2014||0 komentarzy

Hydrogeologia

Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych. Interesuje się ich pochodzeniem, rozmieszczeniem, dynamika, ustrojem, bada ich zasoby i właściwości fizyczne i chemiczne. Odrębny kierunek badań reprezentuje ściśle związana z gospodarką hydrogeologia stosowana, zajmująca się metodyką poszukiwania i obliczania zasobów wód podziemnych, metodami odwodnienia kopalń, tuneli i wykopów budowlanych, sposobami regulacji poziomów wód gruntowych oraz rekultywacją i oczyszczaniem zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i prognozowaniem migracji zanieczyszczeń w zbiornikach wód podziemnych oraz oszacowania ich podatności na zanieczyszczenia.

Nasza firma zajmuje się w dziedzinie hydrogeologi:

 • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
 • projekty robót geologicznych,
 • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni),
 • projektowanie pionowych, gruntowych wymienników ciepła (pomp ciepła),
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
 • oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia,
 • operaty wodno prawne,
 • projektowanie i instalacja piezometrów.
Autor |sierpień 19th, 2014||0 komentarzy

Geologia inżynierska

250px-Kołobrzeg_-_wiercenia_geologiczneGeologia inżynierska – dział geologii, wydzielony jako samodzielna nauka w latach 20. XX w. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Jest ona dziedziną międzydyscyplinarną, która w praktyce wiąże takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, geotechnika, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana, geomorfologia, geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych.

Geologia inżynierska określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Głównym przedmiotem badań geologii inżynierskiej w Polsce są osady czwartorzędowe, ponieważ grunty tego wieku pokrywają ok. 80% powierzchni Polski. W przeważajacej części są to osady polodowcowe (gliny morenowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe) oraz zastoiskowe (pyły, gliny pylaste, iły) poza tym osady rzeczne (piaski facji korytowej, mady), osady eoliczne (piaski wydmowe, lessy) oraz osady organiczne (torfy, namuły, gytie). Poza osadami czwartorzędowymi ze względu na specyficzne właściwości dużą wagę przywiązuje się do dokładnego rozpoznania położenia oraz właściwości iłów trzeciorzędowych facji poznańskiej.

Badania i studia geologiczno-inżynierskie są prowadzone dla potrzeb projektów:

 • budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego,
 • infrastruktury publicznej i przemysłowej (oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, wodociągi, gazociągi, ropociągi, systemy kanalizacyjne, tunele (kolejowe i drogowe), kanały, zapory, linie kolejowe, linie metra, drogi, mosty, lotniska, porty, bazy i obiekty wojskowe itp.),
 • kopalni z towarzyszącą infrastrukturą,
 • rezerwatów i programów ochrony środowiska,
 • inżynierii wybrzeża, zabezpieczeń stabilności klifów i nabrzeży,
 • platform wiertniczych, rurociągów podmorskich, kabli podmorskich itp.

Nasza firma zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z geologią inżynierską:

 • projekty robót geologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.
Autor |sierpień 19th, 2014||0 komentarzy

Geotechnika

Geotechnika jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię itd.

W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy:

 • badania wstępne,
 • badania w fazie wykonywania budowli,
 • kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli.

Nasza firma zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z geotechniką:

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego (dokumentacje geotechniczne) ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, marketów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego i innych,
 • badania geotechniczne z wykorzystaniem metod geofizycznych: georadaru, badań elektrooporowych,
 • projekty geotechniczne,
 • oceny stateczności skarp i zboczy,1odbiory wykopów fundamentowych,
 • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych.
Autor |sierpień 19th, 2014||0 komentarzy
stat4u