Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Sposoby ochrony środowiska:

 • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
 • utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
 • recykling

Nasza firma zajmuje się:

 • projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń,
 • wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 • opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
 • ekofizjografie,
 • programy ochrony środowiska,
 • raporty środowiskowe,
 • wykonywanie planów gospodarki odpadami.